Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot V3 Invest Oy:n osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan Internet-sivulla www.v3design.fi ja sitä päivitetään sen sisältämien tietojen muuttuessa.

Rekisterinpitäjä

V3 Invest Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Kuula 8, 50150 Mikkeli
Puhelin: 0413153548
Email: ville.kekkonen@v3design.fi
(Y-tunnus 2987227-5)

Rekisteriasioiden yhdyshenkilö

Ville Kekkonen
Puhelin: 0413153548
Email: ville.kekkonen@v3design.fi

Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja sekä yhteystietoja. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevien henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä markkinointitarkoituksessa.

Ylläpidettävät rekisterit

Asiakasrekisteri
Henkilöstörekisteri
Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.

Rekisterien tietosisältö

Asiakkaiden yksilöimisen, tunnistamisen ja asiakkuuden järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:
• Asiakkaan nimi ja henkilötunnus;
• Yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten sähkötuotantotiedot ja
• muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja on voitu saada viranomaislähteistä tai sähköyhtiöiltä.

Tietojen luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisteripitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai vastaavassa asemassa oleville.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterien suojausperiaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Rekisteröytyjen oikeudet

1. Oikeus pyytää pääsy omiin tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: ville.kekkonen@v3design.fi. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus tarkastuspyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin tunnistaa rekisteröity ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa.

2. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

3. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.

6. Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä kohdassa 1).

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.